Poreska prijava i obrasci

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost – Obrazac PP PDV

Porez na dodatu vrednost je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara. Iznos poreza koji obveznik treba da plati utvrduje se u poreskoj prijavi. Poreska prijava sadrži podatke o dugovnom i prethodnom porezu. Dugovni porez je iznos obračunatog PDV za izvršen promet dobara i usluga u poreskorn periodu. Prethodni porez je iznos PDV koji je obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga ili plaćen pri uvozu dobara. Razlika izmedu obračunatog i prethodnog poreza predstavlja iznos PDV koji obveznik treba da plati. Ako je prethodni porez veći od poreske obaveze, obveznik može da zahteva povraćaj PDV ili da utvrdenu razliku koristi kao kredit za naredni period. Obveznik podnosi poresku pnjavu i plaća porez u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda. Poreski period može biti kalendarski mesec ili kalendarsko tromesečje.

Poreski obveznik podnosi poresku prijavu nezavisno od toga da li u poreskom periodu ima obavezu plaćanja PDV. Ukoliko obveznik u poreskom periodu nije izvršio promet dobara i usluga koji podleže oporezivanju, niti je njemu izvršen promet dobara i usluga, poclnosi praznu poresku prijavu.

Poreski period može biti kalendarski mesec ili kalendarsko tromesečje u zavisnosti od vrednosti ostvarenog prometa. Poreski period predstavlja vremenski interval za koji se:

  1. Obračunava PDV
  2. Podnosi  poreska prijava
  3. Plaća PDV.

Poreska prijava se podnosi nadležnoj Organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području obveznik ima sedište ili prebivalište. Poreski obveznik koji ne podnese poresku prijavu ili podnese poresku prijavu po isteku propisanog roka biće kažnjen novčanom kaznom.

Obrazac PP PDV

 

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima – Obrazac PPP PD

Poreska prijava za porez po odbitku je izveštaj koji se podnosi Poreskoj upravi  i sadrži:

1) zbirne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za sve primaoce prihoda;

2) pojedinačne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade.

Pojedinačna poreska prijava, kao i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku: Pojedinačnu poresku prijavu može da podnese poreski obveznik, poreski platac, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik, odnosno poreski platac ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti.Podnosilac poreske prijave dužan je da elektronski potpiše pojedinačnu poresku prijavu u skladu za zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Obrazac PPP PD

 

Obrazac OZ-7 – Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade

Ovaj obrazac se predaje u slučaju da zaposleni ide na bolovanje preko 30 dana. Na ovom obrascu se iskazuje zarada u tri meseca koja prethode mesecu u kome je nastupila privremena sprečenost za rad. Pod ostvarenom zaradom se podrazumeva osnovna zarada uvećana za minuli rad. Prava po ovom osnovu zaposleni će da ostvari samo ako ima prethodni staž zdravstvenog osiguranja u trajanju od minimum 3 meseca neprekidno ili šest meseci sa prekidima u zadnjih 18 meseci.

Obrazac se predaje Fondu zdravstvenog osiguranja na teritoriji opštine gde se preduzeće nalazi.

Obrazac OZ-7

Obrazac OZ-8 – Potvrda o kretanju zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade

Nakon isteka dva puna meseca korišćenja naknade za bolovanje preko 30 dana radi se prvo usklađivanje. Usklađivanje se vrši tako što se prosečna mesečna zarada na nivou poslodavca podeli sa prosečnom mesečnom zaradom za 3 ,meseca koji prethode odlasku zaposlenog na bolovanje i tako dobijeni koeficijent se primeni na prethodni iznos naknade. Obrazac se predaju Fondu zdravstvenog osiguranja na teritoriji opštine gde se preduzeće nalazi.

Obrazac OZ-8

 

Obrazac OZ-9 Potvrda o kretanju zarada kod poslodavca za naredna usklađivanja za naknadu zarade

Usklađivanje naknade zarade za zaposlenog na bolovanju posle sprovedenog prvog usklađivanja se vrši prema kretanju prosečne mesečne zarade kod poslodavca. Usklađivanje se vrši na osnovu zarade na nivou poslodavca za kalendarski mesec koji prethodi mesecu za koji se vrši usklađivanje. . Obrazac se predaju Fondu zdravstvenog osiguranja na teritoriji opštine gde se preduzeće nalazi.

Obrazac OZ-9

Obrazac OZ-10 Spisak obračunatih – isplaćenih naknada zarada

Na ovom obrascu se unose sve naknade koje su isplaćene u prethodnom obračunskom periodu za svakog zaposlenog. Prikazuje se vremenski period za koji je naknada obračunata, broj dana za koji je naknada obračunata, iznos bruto naknade, kao i poseban prikaz obračunatih doprinosa iz naknade i na naknadu, poreza i neto naknade. Obrazac se predaju Fondu zdravstvenog osiguranja na teritoriji opštine gde se preduzeće nalazi.

Obrazac OZ-10

Obrazac NZ-1 Spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada

Obračun naknade zarade za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta vrši se na obrazcu NZ-1 – spisak obračunatih naknada zarade i isplate naknada.

Visina naknade zarade za zaposlene, utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade zaposlenog za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane po osnovu vremena provedenog na radu, za svaku punu godinu vremena provedenog na radu, u skladu sa zakonom, a najviše do pet prosečnih zarada u Republici Srbiji.

Za zaposlene koji su bili u radnom odnosu manje od 12 meseci, visina naknade se utvrđuje tako što se za mesece koji nedostaju do 12 meseci kao zarada uzima 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima koje objavi republički organ nadležan za poslove statistitke, u mesecu koji prethodi mesecu otpočinjanja odsustva.

Poslodavac dostavlja opštinskoj odnosno gradskoj upravi prema svom sedištu, obrazac NZ-1, u dva primerka, svaki put kad isplaćuje zarade ostalim zaposlenim, uz istovremeno dostavljanje dokaza da je naknada isplaćena i plaćeni porezi i doprinosi.

Opštinska odnosno gradska uprava, u roku od dva radna dana od dana prijema, overava obrazac NZ-1i jedan primerak vraća poslodavcu. Opšinska odnosno gradska uprava vrši prenos poslodavcu na tekući račun kod poslovne banke, na osnovu overenog obrazca NZ-1 i dokaza o isplaćenoj naknadi zarade i plaćenim porezima i doprinosima.

Poslodavci koji naknadu zarade isplaćuju tek nakon prenosa sredstava od strane opštinskih odnosno gradskih uprava, obračun naknade vrše na isti način kao i ostali poslodavci, prilikom isplate zarade ostalim zaposlenim i dostavljaju ga opštinskoj odnosno gradskoj upravi na obrazcu NZ-1.

Obrazac NZ-1