Poreski aspekti raspodele dobiti

Vlasnici kapitala mogu biti pravna i fizička lica, rezidenti ili nerezidenti Republike Srbije, usled čega su za oporezivanje prihoda od dividendi i udela u dobiti relevantni sledeći propisi:

• Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o porezu na dohodak) kojim je uređeno oporezivanje prihoda od dividende i udela u dobiti koji ostvaruju fizička lica – rezidenti i nerezidenti;
• Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: Zakon o porezu na dobit) kojim je uređeno oporezivanje dividendi i udela u dobiti koje ostvaruju pravna lica – nerezidenti;
• Međunarodni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine; i
• Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom („Sl. glasnik RS“, br. 122/2012 – dalje: Pravilnik o listi jurisdikcija).

 

Oporezivanje dividendi isplaćenih fizičkim licima – rezidentima

Poreski tretman prihoda koje ostvaruju fizička lica uređen je Zakonom o porezu na dohodak. U skladu sa odredbama člana 61. stav 1. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak, dividende imaju tretman prihoda od kapitala. Poreski obveznik je, fizičko lice koje ostvaruje prihod, a poresku osnovicu čini prihod isplaćen, odnosno raspodeljen obvezniku (fizičkom licu – primaocu dividende), što znači bruto prihod.

Na prihode od kapitala, u skladu sa članom 99. stav 1. tačka 3. Zakona o porezu na dohodak, porezi se utvrđuju i uplaćuju po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda, na prihode od kapitala, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik a članom 101. ovog zakona propisano je da porez po odbitku iz člana 99. ovog zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.

Poreska stopa prihoda od kapitala odnosno dividende iznosi 15%, a primenjuje se na poresku osnovicu koju predstavlja prihod isplaćen (raspodeljen) obvezniku, odnosno 100% bruto dividende isplaćenih obvezniku.

Prihod koji ostvari fizičko lice kao vlasnik kapitala po osnovu dividende ne ulazi u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana prema članu 87. Zakona o porezu na dohodak, tako da se prihodi od kapitala (osim prihoda od izdavanja sopstvenih nepokretnosti) ne oporezuju i godišnjim porezom na dohodak građana, već samo porezom na prihod od kapitala.

U skladu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014 i 71/2014 – ispr.), pravno lice – isplatilac prihoda od dividende, nadležnom poreskom organu, podnosi elektronski obrazac PPP-PD odnosno u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave. Podnosilac poreske prijave dužan je da elektronski potpiše pojedinačnu poresku prijavu u skladu za zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Prilikom popunjavanja PPP-PD obrasca u polje 36 treba uneti šifru vrste prihoda 1 11 402 000.
Primer 1: Raspodela dividende fizičkom licu rezidentu RS

Nakon usvajanja finansijskih izveštaja doneta je odluka da se izvrši raspodela dividende članu privrednog društva osnivaču u iznosu od 650.000 dinara, bruto, pri čemu je prilikom isplate dividende plaćen i porez na prihod od kapitala, po stopi od 15% na osnovicu koju čini 100% raspodeljene dividende, odnosno 650.000 dinara. Obračunati porez u iznosu od 97.500 dinara je plaćen.

raspodela-dividende-primer

Kompletan tekst sa primerima možete pročitati u PDF dokumentu:

Poreski-aspekti-raspodele-dobiti.

Оставите одговор