Poreski aspekti raspodele dobiti

Vlasnici kapitala mogu biti pravna i fizička lica, rezidenti ili nerezidenti Republike Srbije, usled čega su za oporezivanje prihoda od dividendi i udela u dobiti relevantni sledeći propisi: • Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 Dalje…