SQL kurs

SQL kurs odnosi se na baze podataka. Osnovna ideja kursa je da se, kroz sticanje određenih znanja i veština, polaznici osposobe da prikupljene poslovne informacije opišu na način koji će biti pogodan za dalju analitiku.

Dobar deo vašeg budućeg posla, posla menadžera, svešće se na to da analizirate određene podatke. Podatke o poslovanju u okviru vašeg preduzeća, podatke o tržištu koje treba da pokrijete svojim proizvodima, podatke o konkurenciji na tržištu koja prodaje iste proizvode kao i vi, podatke o tržišni segmentima, o demografiji i slično. Sve su to pojmovi, tj. koncepti koje vi morate da opišete nekim podacima, da bi ste na osnovu analize tih podataka došli do nekih smislenih zaključaka, na osnovu kojih će biti donešene određene odluke. Tih podataka obično ima mnogo, pa ih je potrebno pravilno skladištiti, protumačiti i analizirati, da bi se različitim transformacijama došlo do korisnih informacija.

U uvodnom delu SQL kursa definisaćemo osnovne pojmove vezane za baze podataka i njihovu ulogu u savremenoj oblasti Informaciono komunikacionih tehnologija. Cilj kursa je da polaznici razumeju prednosti baza podataka u odnosu na tradicionalne sisteme sa datotekama, sa akcentom na korišćenju relacionog modela podataka baze podataka. U ovom delu kursa moći ćete da definišete SQL i da diskutujete o tome kako se SQL primenjuje, po čemu se razlikuje od drugih računarskih jezika i koje su prednosti upotrebe ovog jezika. Upoznaćete se sa relacijskim vezama jedan prema jedan, jedan prema više, više prema više, kao i koja je razlika između njih, u kojim slučajevima se koriste i na koji način se implementiraju u konkretni sistem za upravljanje bazama podataka.

Kurs SQL-a

Na kursu SQL-a naučićete osnovna pravila sintakse vezane za modelovanje podataka, sagledaćete pojmove integritet domena i referencijalni integritet na osnovu čega ćete biti osposobljeni da izradite logički i fizički model podataka baze podataka.

SQL relacije

Nakon pravilno izmodelovane baze podataka, naučićete osnovne komande u SQL-u za kreiranje same baze podataka i osnovnih objekata u bazi podataka (tabela, pogled,…) kao i da napišete osnovne komande u SQL-u da povežete kreirane objekte.

Unos, brisanje, ažuriranje i prikazivanje podataka

Nakon kreiranih objekata u bazi podataka, naučićete na koji način se podaci upisuju u tabele u okviru baze podataka. Definisaćemo način na koji se obezbeđuje jedinstvenost zapisa u okviru tabela. Nakon unosa podataka u tabele, biće prikazan način na koji se podaci prikazuju pomoću naredbe SELECT i klauzula FROM i WHERE, iz različitih izvora i pod različitim kriterijumima. Biće prikazane komande za sortiranje podataka, kao i komande za kreiranje upita koji za prikazivanje rezultata kao izvor podataka koriste različite tabele. Naučićete da koristite osnovne agregacione funkcije za rad sa numeričkim tipovima podataka (MIN, MAX, AVG, SUM,…), rad sa tekstualnim tipovima podataka (SUBSTRING, CHARINDEX,..), rad sa datumima (DATEADD, DATEDIFF,…)…

SQL komande

Kreiranje podupita, funkcija, procedura i trigera

U ovom delu kursa biće prikazane neke od mogućnosti koje se koriste sa obezbeđenje složene poslovne logike, primenom okidača, na različite događaje (pri unosu, brisanju i ažuriranju podataka). Definisaćemo način na koji se kreiraju i koriste virtuelne tabele (pogledi), tj. statički upiti, korisnički definisane funkcije i uskladištene procedure, koje će koristite parametre, koji će im biti prosleđivani, čime ćemo kreirati dinamičke upite. Ovaj deo je od izuzetne važnosti za programiranje baze podataka, za rad u mrežnom okruženju.

Organizacija kursa

Pored osnovnih teoretskih osnova koje će biti prezentovane na kursu, a koje su neophodne za sticanje osnovnih znanja vezanih za baze podataka, biće izrađen i veliki broj praktičnih primera za što bolje razumevanje navedene oblasti. Za modelovanje podataka na kursu biće korišćen CASE alat CA ERwin Data Modeler, i IE (Information Engineering) notacija. Kao sistem za upravljanje bazama podataka biće korišćem Microsoft SQL Server Management Studio.

Očekuje vas dinamičan i interesantan kurs, na kome ćete steći praktična znanja koja ćete moći da primenite u svakodnevnom radu.

Cena kursa SQL za grupnu nastavu:

Fond časova: 21

Cena: 25.200 dinara